การเล่นเกมบิงโกผิดกฎหมายหรือไม่ในปัจจุบัน

ต้องกล่าวก่อนว่าการพนันนั้นคือสิ่งที่ผิดกฎหมายในบ้านเราซึ่งเรื่องที่เรานั้นจะมาพูดถึงกันนั้นก็คือเรื่องของการเล่นบิงโกนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าตามหลักแล้วเล่นเพื่อวัถุประสงค์ในการพนันถือว่ามีความผิดอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพนันเสียก่อนซึ่งเราก็สามารถเล่นได้ตามปกติถ้าเราทำแบบนี้

การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันบิงโก

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะออกใบอนุญาตได้ ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้อธิบดีกรมการปกครอง(กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร) และผู้ว่าราชการจังหวัด(กรณีในเขตจังหวัดอื่น) ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวแทน

2.ไม่อนุญาตให้เล่นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ) โดยเด็ดขาด เว้นวันธรรมะสวนะ( วันขึ้นหรือวันแรม8 ค่ำ และวันขึ้น หรือแรม 14 หรือ 15 ค่ำ)​

3.ห้ามเล่นในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

4.มหาราช หรือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันฉัตรมงคล และวันปิยมหาราช

5.ห้ามเล่นในวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   หรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างเวลา 08.00น.จนถึงเวลา  15.00น.ของวันเลือกตั้งหรือวันอื่นที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสั่งห้ามไว้

6.ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับ 1 วง และใบอนุญาตหนึ่งไม่เกินหนึ่งวัน

7.การพนันนี้ให้เล่นตามวัน เวลา และ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (อนุญาตให้เล่นได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 24.00 น.)

8.ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตโอนใบอนุญาตให้ผู้อื่นไปใช้

9.ห้ามมิให้ผู้จัดให้มีการเล่นคิดหักเอาค่าผลประโยชน์จากยอดจำนวนเงินค่าขายแผ่นกระดาษเลขหมายที่ใช้ในการเล่นเกินกว่าร้อยละ 10 ในทุก ๆ เที่ยวที่มีการเล่นนั้น แผ่นกระดาษเลขหมายที่ว่านี้ในแผ่นหนึ่งห้ามมิให้มีตัวเลขซ้ำกัน ให้ขายแก่ผู้เล่นเพียงคนละ 1 แผ่น และห้ามมิให้คิดราคาเกินกว่าแผ่นละ 2 บาท

10.ให้นับว่าเป็นบิงโกได้แต่เฉพาะเมื่อโยนลูกหนังหรือลูกยางลงในช่องเลขหมายที่กั้นไว้ ซึ่งเลขหมายในช่องนั้นตรงกับเลขหมายในแผ่นกระดาษที่ผู้เล่นถืออยู่ทั้ง 5 ช่อง ในแถวบนที่สุด แถวล่างที่สุด แถวข้างที่สุด ทั้งสองข้าง ในแถวในแถวหนึ่ง เพียง 4 แถวนี้เท่านั้น และห้ามมิให้ใช้เลขหมายกำกับช่องสำหรับลูกหนังหรือลูกยางที่จะโยนลงไปนั้นซ้ำกันสำหรับช่องใดช่องหนึ่ง คือต้องมีเลขหมายเรียงลำดับกันไปทุกช่องตั้งแต่ช่องที่ 1 ถึง 100

11.จำนวนผู้เข้าเล่นเที่ยวหนึ่งต้องไม่เกิน 50 คน

12.ห้ามมิให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย

13.การพนันประเภทนี้ให้ออกใบอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะในงานรื่นเริงสาธารณะหรือ งานนักขัตฤกษ์หรือในโอกาสพิเศษอื่นเท่านั้น

14.กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ออกใบอนุญาตให้เล่นได้ในงานกาชาด หรืองานประจำปีของจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้กาชาดเพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลเท่านั้น

15.ผู้ขออนุญาตต้องยื่นแบบคำขอตามแบบ พ.น. 1 พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันเล่นไม่น้อยกว่า 90 วัน

16.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

17.กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

18.เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอรับอนุญาต

1. บรรลุนิติภาวะแล้ว

2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้าน

3. มีอาชีพเป็นหลักฐานและฐานะทางการเงินมั่นคงเพียงพอในการประกอบกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

6. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต นิติบุคคลนั้นจะต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

(** โดยให้ทำบันทึกรับรองคุณสมบัติของตนเองหรือเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนและบันทึกรับรองคุณสมบัติ)

Scroll to top